سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران
میلگرد ذوب آهن - بروزرسانی :۱۳۹۸/۵/۲۶    
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
14 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۷۰۰ ۴۱,۸۰۰
16 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۷۰۰ ۴۲,۰۰۰
18 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۷۰۰ ۴۱,۵۰۰
20 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۷۰۰ ۴۱,۵۰۰
22 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۷۰۰ ۴۱,۵۰۰
25 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۷۰۰ ۴۱,۴۰۰
28 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۷۰۰ ۴۱,۲۰۰
32 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۲,۲۰۰ ۰
میلگرد فایکو ساری :۱۳۹۸/۵/۲۶    
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
14 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۴۰۰ ۴۱,۳۰۰
16 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۴۰۰ ۴۱,۳۰۰
18 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۴۰۰ ۴۱,۳۰۰
20 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۴۰۰ ۴۱,۳۰۰
22 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۴۰۰ ۴۱,۳۰۰
25 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۴۰۰ ۴۱,۳۰۰
28 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۴۰۰ ۰
32 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۷۰۰ ۴۱,۳۰۰
میلگرد آرین فولاد اشتهارد :۱۳۹۸/۵/۲۶    
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
14 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۴۰۰ ۴۱,۰۰۰
16 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۴۰۰ ۴۱,۰۰۰
18 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۴۰۰ ۴۱,۰۰۰
20 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۴۰۰ ۴۱,۰۰۰
22 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۴۰۰ ۴۱,۰۰۰
25 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۴۰۰ ۴۱,۰۰۰
میلگرد امیرکبیر خزر (رشت) :۱۳۹۸/۵/۲۶    
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
10 آجدار A2 شاخه 12 متری ۴۳,۳۰۰ ۴۲,۵۰۰
12 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۲,۳۰۰ ۴۲,۰۰۰
14 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۴۰۰ ۴۱,۵۰۰
16 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۴۰۰ ۴۱,۵۰۰
18 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۴۰۰ ۴۱,۵۰۰
20 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۴۰۰ ۴۱,۵۰۰
22 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۴۰۰ ۴۱,۵۰۰
25 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۴۰۰ ۴۱,۵۰۰
28 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۴۰۰ ۴۱,۵۰۰
32 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۴۰۰ ۴۱,۵۰۰
میلگرد نیشابور خراسان :۱۳۹۸/۵/۲۶    
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
14 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۶۰۰ ۴۰,۷۰۰
16 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۶۰۰ ۴۰,۷۰۰
18 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۶۰۰ ۴۰,۷۰۰
20 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۶۰۰ ۴۰,۷۰۰
22 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۶۰۰ ۴۰,۷۰۰
25 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۶۰۰ ۴۰,۷۰۰
28 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۶۰۰ ۴۰,۷۰۰
میلگرد آریا ذوب اشتهارد :۱۳۹۸/۵/۲۶    
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
14 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۲۰۰ ۴۱,۱۰۰
16 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۲۰۰ ۴۱,۱۰۰
18 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۲۰۰ ۴۱,۱۰۰
20 آجدار A3 شاخه 12 متری ۴۱,۲۰۰ ۴۱,۱۰۰


با تشکر از شما

ثبت سفارش