سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران
نبشی آریان فولاد - بروزرسانی :۱۳۹۸/۵/۲۶    
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
LPN 40*40*2/5 شاخه 6 متری ۰ ۴۶,۵۰۰
LPN 40*40*3 شاخه 6 متری ۰ ۴۵,۵۰۰
LPN 40*40*4 شاخه 6 متری ۴۵,۵۰۰ ۴۴,۰۰۰
LPN 50*50*3 شاخه 6 متری ۰ ۰
LPN 50*50*4 شاخه 6 متری ۴۵,۵۰۰ ۴۴,۰۰۰
LPN 50*50*5 شاخه 6 متری ۴۵,۵۰۰ ۴۴,۰۰۰
LPN 60*60*4 شاخه 6 متری ۰ ۰
LPN 60*60*5 شاخه 6 متری ۴۵,۵۰۰ ۴۴,۰۰۰
LPN 60*60*6 شاخه 6 متری ۴۵,۵۰۰ ۴۴,۰۰۰
LPN 80*80*8 شاخه 6 متری ۴۵,۵۰۰ ۴۴,۰۰۰
LPN 80*80*8 شاخه 12 متری ۰ ۰
LPN 100*100*10 شاخه 6 متری ۴۵,۰۰۰ ۴۳,۵۰۰
LPN 100*100*10 شاخه 12 متری ۰ ۰
LPN 120*120*12 شاخه 6 متری ۴۵,۰۰۰ ۴۳,۵۰۰
LPN 120*120*12 شاخه 12 متری ۰ ۰
نبشی فولاد تهران - بروزرسانی :۱۳۹۸/۵/۲۶    
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
LPN 40*40*3 شاخه 6 متری ۰ ۰
LPN 40*40*4 شاخه 6 متری ۰ ۰
LPN 50*50*3 شاخه 6 متری ۰ ۰
LPN 50*50*4 شاخه 6 متری ۰ ۰
LPN 50*50*5 شاخه 6 متری ۰ ۰
LPN 60*60*3 شاخه 6 متری ۰ ۰
LPN 60*60*4 شاخه 6 متری ۰ ۰
LPN 60*60*5 شاخه 6 متری ۰ ۰
LPN 60*60*6 شاخه 6 متری ۰ ۰
LPN 80*80*7 شاخه 6 متری ۰ ۰
LPN 80*80*8 شاخه 6 متری ۰ ۰
LPN 80*80*7 شاخه 12 متری ۰ ۰
LPN 80*80*8 شاخه 12 متری ۰ ۰
LPN 100*100*10 شاخه 6 متری ۰ ۰
LPN 100*100*10 شاخه 12 متری ۰ ۰
نبشی فولاد ناب تبریز - بروزرسانی :۱۳۹۸/۵/۲۶    
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
LPN 40*40*3 شاخه 6 متری ۰ ۴۵,۳۰۰
LPN 40*40*4 شاخه 6 متری ۰ ۴۴,۹۰۰
LPN 50*50*3 شاخه 6 متری ۰ ۰
LPN 50*50*4 شاخه 6 متری ۰ ۴۴,۹۰۰
LPN 50*50*5 شاخه 6 متری ۰ ۴۴,۶۰۰
LPN 60*60*4 شاخه 6 متری ۰ ۴۵,۱۰۰
LPN 60*60*5 شاخه 6 متری ۰ ۴۴,۷۰۰
LPN 60*60*6 شاخه 6 متری ۰ ۴۴,۶۰۰
LPN 70*70*5 شاخه 6 متری ۰ ۰
LPN 70*70*6 شاخه 6 متری ۰ ۴۶,۴۰۰
LPN 70*70*7 شاخه 6 متری ۰ ۰
LPN 80*80*6 شاخه 6 متری ۰ ۰
LPN 80*80*7 شاخه 6 متری ۰ ۴۵,۰۰۰
LPN 80*80*8 شاخه 6 متری ۰ ۴۵,۴۰۰
LPN 100*100*7 شاخه 6 متری ۰ ۴۶,۸۰۰
LPN 100*100*8 شاخه 6 متری ۰ ۴۶,۳۰۰
LPN 100*100*10 شاخه 6 متری ۰ ۴۴,۶۰۰
نبشی شکفته مشهد - بروزرسانی :۱۳۹۸/۵/۲۶    
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
LPN 40*40*3 شاخه 6 متری ۴۴,۵۰۰ ۴۴,۲۰۰
LPN 40*40*4 شاخه 6 متری ۰ ۴۳,۸۰۰
LPN 50*50*4 شاخه 6 متری ۴۴,۵۰۰ ۴۳,۰۰۰
LPN 50*50*5 شاخه 6 متری ۰ ۰
LPN 60*60*5 شاخه 6 متری ۴۴,۵۰۰ ۴۳,۰۰۰
LPN 60*60*6 شاخه 6 متری ۰ ۰
LPN 80*80*7 شاخه 6 متری ۴۴,۵۰۰ ۴۳,۰۰۰
LPN 80*80*8 شاخه 6 متری ۴۴,۵۰۰ ۴۳,۰۰۰
LPN 100*100*10 شاخه 6 متری ۴۴,۵۰۰ ۴۳,۰۰۰
نبشی ظهوریان مشهد - بروزرسانی :۱۳۹۸/۵/۱۵    
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
LPN 30*30*3 شاخه 6 متری ۴۵,۵۰۰ ۰
LPN 40*40*3 شاخه 6 متری ۴۵,۵۰۰ ۰
LPN 50*50*4 شاخه 6 متری ۴۵,۵۰۰ ۰
LPN 60*60*5 شاخه 6 متری ۴۵,۵۰۰ ۰
LPN 80*80*7 شاخه 6 متری ۴۵,۵۰۰ ۰


با تشکر از شما

ثبت سفارش